Juridisk information

Upphovsrätt

Copyright 2021 Mercedes-Benz Sverige AB. Alla rättigheter förbehålles. Alla texter, bilder, diagram, ljud-, video- och animeringsfiler samt deras arrangemang omfattas av upphovsrätten och andra lagar för skydd av immateriell egendom. De får inte användas på andra webbsidor i kommersiella syften eller för spridning i vare sig kopierad eller ändrad form. Vissa internetsidor från leverantören, Mercedes-Benz Sverige AB, innehåller även material som omfattas av upphovsrätten tillhörande dem som har tillhandahållit detta material.

Produkter och priser

Efter sista redigering av enstaka sidor kan det ha förekommit ändringar av produkter och tjänster. Rätten till konstruktions- eller formändringar, avvikelser i kulör samt ändringar av tillverkarens leverans- eller tjänsteomfattning förbehålles under leveranstiden, förutsatt att ändringarna eller avvikelserna med hänsyn till leverantören intressen är rimliga för kunden. Bilderna kan även innehålla tillbehör, extrautrustning eller annat som inte ingår som standard i leverans- eller tjänsteomfattningen. Färgavvikelser är tekniskt betingade. En del sidor kan också innehålla typer och tjänster som inte erbjuds i vissa länder. Uppgifter om lagstadgade, rättsliga och skattemässiga föreskrifter och konsekvenser gäller endast för Sverige. Med förbehåll för bestämmelser med annan lydelse i försäljnings- eller leveransvillkoren gäller de priser som anges vid datumet för leveransen. Priserna är icke-bindande, rekommenderade priser för våra avtalspartners. Fråga därför efter senaste version hos en återförsäljare eller avtalspartner.

Varumärken

Om inget annat anges är alla varumärken som nämns på internetsidorna rättsligt skyddade varumärken som tillhör Mercedes-Benz Group. Detta gäller i synnerhet modellnamnen samt alla företagets logotyper och emblem.

Licensrättigheter

Mercedes-Benz Sverige AB vill erbjuda dig ett innovativt och informativt internet-program. Vi hoppas därför att du är lika nöjd med den kreativa utformningen som vi är. Vi ber dig ändå ha förståelse för att Mercedes-Benz Group AG och Mercedes-Benz Sverige AB måste skydda sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att dessa internetsidor inte på något sätt tilldelar användaren licensrättigheter till immateriella egendomar tillhörande Mercedes-Benz Group och/eller Mercedes-Sverige AB.

Information om framåtblickande uttalanden

Dessa internetsidor innehåller framåtblickande uttalanden om vår aktuella bedömning av framtida processer. Ord som ”förutse”, ”anta”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”avse”, ”kunna/skulle kunna”, ”planera”, ”projicera”, ”bör/skall” och liknande begrepp utmärker sådana framåtblickande uttalanden. Dessa uppgifter är föremål för en rad risker och osäkerheter. Några exempel på detta är en ogynnsam utveckling av världsekonomin, i synnerhet en försvagad efterfrågan i våra viktigaste marknader, en förvärrad statsskuldskris i Euro-zonen, en försämring av våra återfinansieringsmöjligheter på kredit- och finansmarknaderna, oundvikliga händelser av typen force majeure som t.ex. naturkatastrofer, terrorhandlingar, politisk oro, industriella olyckor och deras följdeffekter på våra försäljnings-, inköps-, produktions- eller finansieringsaktiviteter, förändringar av växelkurser, ett förändrat konsumentbeteende mot mindre fordon med lägre vinstmarginal eller en eventuellt minskad acceptans av våra produkter och tjänster, med sämre möjligheter att bestämma priser och att fylla produktionskapaciteter som följd, prisökningar på bränslen och råmaterial, avbrott i produktionen på grund av materialbrist, arbetstagarstrejker eller leverantörskonkurser, fallande priser på begagnade fordon, framgångsrik implementering av kostnadssänkande och effektivitetshöjande åtgärder, affärsutsikterna för företag som vi har betydande andelar i, framgångsrik implementering av strategiska samarbeten och joint ventures, ändringar av lagar, bestämmelser och myndigheters direktiv, i synnerhet med avseende på fordons utsläpp, bränsleförbrukning och säkerhet, samt pågående administrativa utredningars avslutande och utgången av inledda eller hotande framtida processer och andra risker och ovissheter, en del av vilka beskrivs under rubriken ”Riskrapport” i den aktuella årsredovisningen från Mercedes-Benz Group. Skulle någon av dessa osäkerhetsfaktorer eller ovissheter bli verklighet, eller om antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uppgifterna skulle visa sig vara oriktiga, kan de faktiska resultaten avvika väsentligt från de resultat som anges uttryckligen eller underförstått i dessa uppgifter. Vi har inte för avsikt och förbinder oss inte heller att löpande uppdatera framåtblickande uppgifter, eftersom dessa enbart grundar sig på omständigheter vid datumet för publicering.

Ansvar

Informationen och uppgifterna på dessa sidor tillhandahålls utan någon som helst försäkran eller garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd. I synnerhet innebär de ingen underförstådd försäkran eller garanti beträffande beskaffenhet, säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter och patent.

På våra internetsidor hittar du även länkar till andra sidor på internet. Vi vill informera om att vi inte har något inflytande över utformningen av och innehållet på de sidor som länkningen sker till. Vi kan därför inte heller ansvara för att informationen som tillhandahålls där är aktuell, korrekt, fullständig eller av viss kvalitet. Mot bakgrund av detta tar vi härmed avstånd från allt innehåll på dessa sidor. Denna förklaring gäller för alla länkar på våra internetsidor till externa sidor och deras innehåll.

Information om tvistlösning online:

EU-kommissionen har inrättat en internetplattform för tvistlösning online (s.k. ”ODR-plattform”). ODR-plattformen är ett verktyg för att utanför domstol lösa avtalstvister som kan uppstå ur online-köpeavtal. Du kommer till ODR-plattformen genom att klicka på följande länk:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information i enlighet med Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

Mercedes-Benz Sverige AB kommer inte att deltaga i något alternativt tvistlösningsförfarande inför medlingsorgan enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden och är heller inte förpliktigade till att göra detta.