Právní upozornění

Autorské právo

Copyright 2021 Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, videosoubory a animace i jejich úprava podléhá autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány ani pozměňovány anebo používány na jiných webových stránkách pro obchodní účely ani pro účely jiného dalšího použití. Některé internetové stránky společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. obsahují také materiál, který podléhá autorskému právu třetích osob, které jej poskytly.

Produkty a ceny

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek může dojít ke změnám u nabízených výrobků a služeb. Změny konstrukce nebo tvaru, odchylky v barevných odstínech a změny rozsahu dodávek či služeb ze strany výrobce zůstávají během dodacího období vyhrazeny, pokud jsou změny nebo odchylky se zohledněním zájmů společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. pro zákazníka únosné. Na obrázcích může být zobrazeno také příslušenství, příplatková výbava nebo jiné části, které nepatří k obsahu sériových dodávek nebo služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Na jednotlivých stránkách se mohou vyskytovat také typy a služby, které v některých zemích nabízeny nejsou. Informace o zákonných a jiných právních a daňových předpisech a jejich důsledcích platí jen pro Českou republiku. S výhradou jinak znějící úpravy prodejních nebo dodacích podmínek mají platnost ceny platné v den dodávky. Pro naše smluvní partnery se ceny rozumí jako nezávazné doporučené ceny. O aktuálním stavu se prosím informujte v některé z poboček nebo u některého smluvního partnera.

Obchodní značky

Kde není uvedeno jinak, jsou všechny značky uvedené na internetových stránkách zákonem chráněné ochranné známky společnosti Mercedes-Benz Group; platí to zejména pro názvy modelů i pro všechna jejich loga a emblémy a loga společnosti.

Licenční práva

Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Vám chce nabídnout inovativní a informativní internetový obsah. Doufáme proto, že naše kreativní prezentace internetových stránek Vás potěší stejně jako nás. Přesto Vás ale prosíme o pochopení, že společnost Mercedes-Benz Group AG a Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek a autorských práv, a že tyto internetové stránky nemohou poskytnout žádná licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti Mercedes-Benz Group AG nebo Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Upozornění na předběžné informace

Tyto internetové stránky obsahují předběžné informace o našem aktuálním odhadu budoucích procesů. Tyto předběžné informace se vyznačují pojmy jako »anticipovat«, »předpokládat«, »věřit«, »odhadovat«, »očekávat«, »zamýšlet«, »může/mohlo by«, »plánovat«, »předvídat«, »mělo by« a podobnými výrazy. Tyto informace podléhají řadě rizik a nejistot. K některým příkladům patří nepříznivý vývoj ekonomické situace ve světě, zejména pokles poptávky na našich nejdůležitějších odbytových trzích, vyhrocení krize veřejného zadlužení v eurozóně, zhoršení našich možností refinancování na úvěrových a finančních trzích, neodvratné události vyšší moci, jako jsou např. přírodní katastrofy, teroristické útoky, politické nepokoje, průmyslové havárie a jejich dopady na naše prodejní, nákupní, výrobní nebo finanční aktivity, změny devizových kurzů, změna chování spotřebitelů směrem k menším a méně rentabilním vozům anebo možná ztráta zájmu a akceptace našich výrobků a služeb s nepříznivým důsledkem možností prosazení cen a vytížení výrobních kapacit, zvýšení cen paliv a surovin, přerušení výroby vlivem nedostatku materiálu, stávek zaměstnanců nebo platební neschopnosti dodavatelů, pokles cen při opětovném prodeji ojetých vozidel, úspěšné prosazení opatření na snížení nákladů a zvýšení efektivity, obchodní perspektivy společností, na nichž se významně podílíme, úspěšné uplatňování strategické kooperace a joint ventures, změny zákonů, ustanovení a úředních směrnic, zejména pokud se týkají emisí vozidel, spotřeby pohonných hmot a bezpečnosti anebo ukončení probíhajících úředních šetření a výsledek zahájených či hrozících budoucích právních procesů i další rizika a nepředvídatelné situace, z nichž některé jsou popsány v aktuální bilanční zprávě společnosti Mercedes-Benz Group pod nadpisem »Zpráva o riziku«. Pokud by došlo k některému z těchto rizik nebo nepředvídatelných faktorů anebo by se ukázala nesprávnost domněnek, na nich se předběžné výroky zakládaly, mohou se skutečné výsledky výrazně lišit od výsledků uvedených v předběžných informacích anebo implicitně formulovaných výsledků. Nemáme v úmyslu soustavně aktualizovat předběžné informace ani se k tomu nezavazujeme, protože se zakládají výhradně na okolnostech platných v den jejich zveřejnění.

Ručení

Informace a údaje uvedené na těchto stránkách nemají povahu ujištění anebo ručení, ať už výslovného nebo mlčenlivého. Především neznamenají tichý příslib nebo ručení týkající se vlastností, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely anebo neporušení zákonů a patentů.

Informace o řešení sporů on-line:

Komise EU vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů on-line (tzv. platformu ODR). Platforma slouží jako kontaktní místo mimosoudního řešení sporů týkajících se smluvních závazků, které vyplývají z kupních smluv uzavřených on-line. Platformu ODR najdete pod tímto odkazem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. se nebude účastnit mimosoudního řešení spotřebitelských sporů před rozhodčím orgánem, což ani nenáleží k jejím povinnostem.