Juridiske oplysninger

Ophavsret

Copyright 2021 Mercedes-Benz Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, diagrammer, lyd-, video- og animationsfiler samt sammenstillinger heraf er beskyttet af ophavsretsloven og andre love om beskyttelses af intellektuelle ejendomsrettigheder. De må ikke kopieres med henblik på handel eller videregivelse eller ændres og anvendes på/i andre websteder, apps eller andet digitalt indhold (herefter "Digitale Tilbud"). Nogle Digitale Tilbud fra Mercedes-Benz Danmark A/S indeholder også ophavsretligt beskyttet materiale, der tilhører dem, der har leveret dette materiale.

Produkter og priser

Efter indholdet af de Digitale Tilbud er publiceret kan der være sket ændringer i produkterne og tjenesterne. Mercedes-Benz Danmark A/S forbeholder sig i leveringsperioden retten til at ændre og lave afvigelser i design, form og farve samt ændre i fabrikantens omfang af levering, forudsat at ændringerne eller afvigelserne er uvæsentlige og rimelige for kunden. Illustrationerne kan også indeholde tilbehør, ekstraudstyr eller andet, som ikke er inkluderet i standardudstyret. Farveafvigelser skyldes tekniske forhold. Nogle sider kan også indeholde typer og tjenester, der ikke tilbydes i nogle lande. Oplysninger om lovbestemte, juridiske og skattemæssige regler og konsekvenser gælder kun for Tyskland. Med forbehold for, at andet er fastsat i salgs- eller leveringsbetingelserne, gælder de priser, der er angivet på tidspunktet for købet. For vores kontraktparter er priserne uforpligtende og alene vejledende. Henvend dig derfor altid til en filial eller en kontraktpartner for at få de seneste oplysninger.

Varemærker

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker, der fremgår og er nævnt i det Digitale Tilbud, lovligt beskyttede varemærker tilhørende Mercedes-Benz Group. Dette gælder navnlig modelnavne såvel som alle firmalogoer og emblemer.

Licensrettigheder

Mercedes-Benz Danmark A/S ønsker at tilbyde dig et innovativt og informativt digitalt tilbud. Vi håber derfor, at du er lige så tilfreds med det kreative design, som vi er. Vi beder dig dog om forståelse for, at Mercedes-Benz Group AG og Mercedes-Benz Danmark A/S er nødt til at beskytte sine intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, varemærker og ophavsrettigheder, og at dette Digitale Tilbud ikke på nogen måde giver licensrettigheder til de intellektuelle ejendomsrettigheder, som tilhører Mercedes-Benz Group og / eller Mercedes-Benz Danmark A/S.

Bemærkninger vedrørende forudseende udsagn

Dette Digitale Tilbud indeholder forudseende udsagn om vores aktuelle vurdering af fremtidige begivenheder. Ord som "anticipere", "antage", "tro", "skønne", "forvente", "have til hensigt", "kan/kunne", "planlægge", "projektere", "bør" og lignende begreber er karakteristiske for sådanne forudseende udsagn. Disse udsagn er underlagt en række risici og usikkerhed. Eksempler på dette er en ugunstig udvikling i verdensøkonomien, især faldende efterspørgsel på vores vigtigste afsætningsmarkeder, en forværring af gældskrisen i euroområdet, en tilspidsning af den budgetpolitiske situation i USA, en forringelse af vores refinansieringsmuligheder på låne- og finansmarkederne, uafvendelige force majeure-begivenheder som fx naturkatastrofer, terrorhandlinger, politiske uroligheder og industriulykker og deres konsekvenser for vores salgs-, indkøbs-, produktions- eller finansieringsaktiviteter, ændringer i valutakurserne, ændringer i forbrugeradfærden i retning af mindre og mindre overskudsgivende biler eller et eventuelt fald i vores produkters og tjenesteydelsers popularitet med efterfølgende prisfald og ringere udnyttelse af produktionskapaciteten, prisforhøjelser på brændstof og råmaterialer, afbrydelser i produktionen på grund af leveringsvanskeligheder, strejker eller konkurser hos leverandører, fald i brugtvognspriserne, vellykket gennemførelse af foranstaltninger til at sænke omkostningerne og øge effektiviteten, perspektiverne for de selskaber, som vi ejer væsentlige aktieandele i, vellykket gennemførelse af strategisk samarbejde og joint ventures, ændringer i love, bestemmelser og retningslinjer, især med hensyn til emissioner fra biler, brændstofforbrug og sikkerhed, samt udfaldet af igangværende myndighedsundersøgelser og udfaldet af verserende eller truende fremtidige retssager og andre risici og usikkerheder, hvoraf nogle er beskrevet i den aktuelle årsberetning under overskriften "Risikorapport". Hvis en af disse usikkerhedsfaktorer eller en af disse uforudsigeligheder skulle indtræffe, eller hvis de antagelser, der ligger til grund for de forudseende udsagn, skulle vise sig ikke at holde stik, vil de faktiske resultater kunne afvige væsentlige fra de resultater, der er nævnt eller implicit udtrykt i disse udsagn. Vi har ikke til hensigt og påtager os heller ikke nogen forpligtelse til løbende at ajourføre forudseende udsagn, da disse udelukkende er baseret på forholdene på dagen for deres offentliggørelse.

Ansvarsfraskrivelse

I det omfang dette er tilladt efter gældende lovgivning, udgør oplysningerne og angivelser i dette Digitale Tilbud udgør ikke nogen indeståelse eller garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. De udgør navnlig intet stiltiende udsagn eller garanti vedrørende beskaffenhed, omsættelighed, egnethed til bestemte formål eller manglende tilsidesættelse af love og patenter.
I vores Digitale Tilbud finder du også links til andre sider på internettet. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på designet og indholdet af de eksterne sider, som der linkes til. Vi kan derfor heller ikke påtage os noget ansvar for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der stilles til rådighed på disse hjemmesider. På denne baggrund distancerer vi os herved fra alt indhold på disse sider. Denne erklæring gælder for alle links til eksterne sider, som findes i vores Digitale Tilbud samt disses indhold.

Online tvistbilæggelse:

Europa-Kommissionen har oprettet en internetplatform til online konfliktløsning (såkaldt "ODR-platform"). ODR-platformen er et værktøj til udenretlig løsning af tvister mellem erhvervsdrivend og forbrugere, som udspringer af online køb af varer og tjenesteydelser. Du kan få adgang til ODR-platformen ved at klikke på følgende link og angive vores cs.dnk@cac.mercedes-benz.com:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Forbrugeren kan også indgive en klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Klagen kan indgives via Klageportalen for Nævnenes Hus her: https://naevneneshus.dk/

Oplysninger i henhold til § 36 i Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG (loven om alternativ tvistbilæggelse i forbrugerforhold). Mercedes-Benz Danmark A/S vil ikke deltage i nogen alternativ tvistbilæggelsesprocedure før VSGB-mæglingsorganet og er ikke forpligtet til at gøre det.