Informacje prawne

Prawo autorskie

© Copyright 2020 Mercedes-Benz. AG Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opisy, zdjęcia, pliki graficzne, dźwiękowe, filmowe i animacyjne oraz ich aranżacje podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej. Nie wolno ich kopiować, zmieniać i wykorzystywać na innych stronach internetowych w celach handlowych. Niektóre strony internetowe Mercedes-Benz AG zawierają także materiał podlegający prawu autorskiemu tych podmiotów, które go udostępniły.

Produkty i ceny

Po zakończeniu prac redakcyjnych poszczególnych stron mogą wystąpić zmiany dotyczące produktów i usług. Ilustracje zawierać mogą również akcesoria, elementy wyposażenia dodatkowego lub inne komponenty, które nie należą do standardowego zakresu dostawy lub usługi. Odstępstwa w odcieniu barwy uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą także zawierać typy i usługi, które nie są oferowane w poszczególnych krajach. Informacje na temat rozwiązań ustawowych, przepisów prawa lub prawa podatkowego i ich oddziaływaniu mają ważność tylko dla Rzeczpospolitej Polskiej. Z zastrzeżeniem odmiennego uregulowania w warunkach sprzedaży i dostawy obowiązują ceny ważne w dniu składania zamówienia.

Znaki towarowe

Jeżeli nie podano inaczej, to wszystkie marki wyszczególnione na stronach internetowych są chronionymi prawnie znakami towarowymi firmy Mercedes-Benz Group AG; szczególnie dotyczy to nazw modeli oraz wszystkich znaków logo i emblematów przedsiębiorstwa.

Prawa licencyjne

Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. zamierza oferować Państwu innowacyjną i informacyjną stronę internetową. Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak my, również Państwo są zadowoleni z naszego kreatywnego produktu. Mimo wszystko prosimy o zrozumienie, że Mercedes-Benz Group AG, Mercedes-Benz AG i Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. muszą chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, a nasze strony internetowe nie przyznają jakichkolwiek praw licencyjnych do własności intelektualnej Mercedes-Benz Group AG, Mercedes-Benz AG lub Mercedes-Benz Polska sp. z o.o.

Wskazówki w zakresie prognoz

Niniejsza strona internetowa zawiera prognozy w zakresie naszej aktualnej oceny przyszłych zdarzeń. Słowa takie jak »antycypowanie«, »zakładanie«, »sądzenie«, »ocenianie«, »oczekiwanie«, »zamierzanie«, »planowanie«, » « i podobne pojęcia są typowe dla takich prognoz. Prognozy tego rodzaju podlegają szerokiej gamie czynników ryzyka i niepewności. Niektórymi tego przykładami może być niekorzystny rozwój sytuacji ekonomicznej na świecie, a szczególnie zmniejszenie się popytu na naszych najważniejszych rynkach zbytu, zaostrzenie się kryzysu w zakresie długu publicznego w strefie euro, pogorszenie się naszych możliwości refinansowania na rynkach kredytowych i finansowych, nieprzewidywalne wydarzenia siły wyższej, jak na przykład klęski żywiołowe, akty terroru, niepokoje polityczne, wypadki przemysłowe i ich wpływ na naszą działalność w zakresie sprzedaży, zakupu, produkcji lub finansowania, zmiany na rynku walutowym, zmiana w zachowaniu się konsumentów w kierunku mniejszych i mniej zyskownych pojazdów lub ewentualna utrata akceptacji dla naszych produktów i usług skutkująca negatywnym wpływem na kształtowanie cen i przy wykorzystaniu mocy produkcyjnych, podwyżki cen paliw i surowców, przerwy w produkcji ze względu na ograniczenia w dostawie materiałów, strajki pracownicze lub niewypłacalność dostawców, obniżka cen odsprzedaży pojazdów używanych, skuteczne przeprowadzenie redukcji kosztów i działań w zakresie wzrostu wydajności, perspektywy transakcyjne spółek, w których mamy istotne udziały, skuteczna realizacja współpracy strategicznej i spółek joint venture, zmiany w ustawach, postanowieniach i wytycznych urzędowych, dotyczących szczególnie emisji spalin z pojazdów, zużycia paliwa i bezpieczeństwa, a także zakończenie bieżących kontroli urzędowych oraz wynik toczących się lub grożących w przyszłości postępowań prawnych, a także dalsze czynniki ryzyka i nieprzewidywalne zdarzenia, z których kilka opisano w aktualnym raporcie z działalności firmy Mercedes-Benz Group AG pod tytułem »Raport o czynnikach ryzyka«. Jeżeli wystąpi jeden z tych czynników niepewności lub jedno z nieprzewidywalnych zdarzeń, albo gdy założenia będące podstawą prognoz okażą się niewłaściwe, to rzeczywiste wyniki mogą różnić się istotnie od wyników w prognozach lub od wyników wyrażonych w sposób pośredni. Nie mamy zamiaru, ani nie zobowiązujemy się do bieżącego aktualizowania prognoz, ponieważ bazują one wyłącznie na okolicznościach występujących w dniu opublikowania.

Odpowiedzialność

Informacje i dane zawarte na niniejszych stronach nie stanowią jakiegokolwiek zapewnienia lub gwarancji, ani w sposób wyraźny ani w domniemany. W szczególności nie stanowią one domniemanego przyrzeczenia lub gwarancji dotyczącej stanu, przydatności w handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia przepisów prawa i patentów.

Na naszych stronach internetowych zawarte są również linki do innych stron w Internecie. Pragniemy podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na opracowanie i treść stron, do których kierują linki. Z tego względu nie możemy przejąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnianych tam informacji. W tym kontekście niniejszym dystansujemy się od wszelkich treści zawartych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do stron zewnętrznych i ich treści.

Informacje o regulowaniu sporów online:

Komisja Europejska utworzyła platformę internetową służącą do internetowego rozstrzygania sporów (tzw. „platformę ODR”). Platforma ODR służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawartych w Internecie na szczeblu unijnym. Platforma ODR dostępna jest pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr