Pouczenie o możliwości cofnięcia akceptacji

> Pouczenie o możliwości cofnięcia akceptacji - wersja do druku (pdf)


Wypowiadanie umów na Cyfrowych Dodatków bez ograniczenia czasowego (subskrypcje miesięczne)

Prawo do korzystania z Cyfrowych Dodatków, które są oferowane na czas nieokreślony (subskrypcje miesięczne), trwa do czasu jego wypowiedzenia. Możesz w każdej chwili wypowiedzieć wykupioną na Cyfrowych Dodatków subskrypcję za pomocą swojego konta użytkownika Mercedes me. Wypowiedzenie należy złożyć do ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego (do godz. 23:59). Wypowiedzenie staje się skuteczne dopiero z końcem okresu rozliczeniowego – do tego czasu możesz bez ograniczeń korzystać z danego Cyfrowych Dodatków. Sprzedaż, trwałe przekazanie lub odstąpienie pojazdu, jak również usunięcie konta użytkownika Mercedes me nie uprawniają Cię do wypowiedzenia umowy na subskrypcję bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Jeśli nie masz dostępu ani do swojego konta użytkownika Mercedes me , ani do powiązanego z nim pojazdu, jedyną możliwością jest przesłanie wypowiedzenia mailem na adres me-connect.pol@cac.mercedes-benz.com. Dla wypowiedzeń przekazywanych drogą mailową obowiązuje specjalny okres wynoszący 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego.


Prawo klienta do odstąpienia od umowy

Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy

 

Klienta ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Cyfrowych Dodatków w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 

Prawo do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy dotyczącej Cyfrowych Dodatków.

 

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy powiadomić o tym Sprzedawcę, tj. Mercedes-Benz Polska na adres: Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V (CAC), P.O. Box 1456, 6201 BL Maastricht, Holandia, tel. 00800 9 777 77 77, faks +49 711 21768006, e-mail: me-connect.pol@cac.mercedes-benz.com w formie jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem lub złożonego podczas rozmowy telefonicznej z ww. infolinią). W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, co jednak nie jest obligatoryjne.

 

Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłać powiadomienie dotyczące skorzystania z prawa do odstąpienia przed upływem ww. terminu na odstąpienie.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W razie odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszelkie otrzymane od klienta płatności wraz z kosztami dostawy (z wyłączeniem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru dostawy innej niż najtańszy oferowany przez nas standardowy sposób dostawy), bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu dni od daty otrzymania informacji o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu dokonamy przy zastosowaniu tej samej metody, którą dokonano płatności w związku z pierwotną transakcją, chyba że klient jednoznacznie wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób; w każdym przypadku zwrot nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami ze strony klienta.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy wypełnić niniejszy formularz i przesłać go na adres):

 

  • Do
  • Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V (CAC), P.O. Box 1456, 6201 BL Maastricht, Holandia, tel. 00800 9 777 77 77, faks +49 711 21768006, e-mail: me-connect.pol@cac.mercedes-benz.com
  • Niniejszym odstępuję(-emy) od zawartej przeze mnie/nas umowy kupna następujących Cyfrowych Dodatków
  • Zamówionych w dniu / otrzymanych w dniu
  • Imię i nazwisko klienta
  • Adres klienta
  • Podpis klienta (tylko przy oświadczeniu na piśmie)
  • Data