Juridische kennisgeving

Auteursrecht

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Mercedes-Benz Nederland B.V., copyright 2020. Alle rechten zijn voorbehouden. Alle bestanden met teksten, foto's, tekeningen, geluid- en video-opnamen en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. U mag deze dus bijvoorbeeld niet wijzigen, reproduceren, distribueren of openbaarmaken noch opnemen in andere werken (zoals weblogs of andere websites). Sommige websites van Mercedes-Benz Nederland B.V. bevatten eveneens materiaal dat valt onder de intellectuele eigendomsrechten van degenen die dergelijk materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Producten en prijzen

Producten en diensten kunnen worden gewijzigd na publicatie van de specificaties op de website. Beperkte afwijkingen in constructie, vorm of kleur, of variaties in product of dienst of de functionaliteit daarvan door de fabrikant blijven gedurende de periode van levering voorbehouden. Afbeeldingen kunnen ook toebehoren, accessoires, bijzondere uitvoeringen of andere artikelen tonen, die geen deel uitmaken van de standaarduitvoering van het product of de dienst. Kleurafwijkingen kunnen technisch bepaald zijn. Sommige pagina’s kunnen ook producten, diensten en functionaliteiten weergeven die in bepaalde landen niet worden aangeboden.

Uitspraken over wettelijke, rechtelijke en belastingtechnische voorschriften en de effecten daarvan, zijn uitsluitend van toepassing in Nederland.

Onder voorbehoud van een andersluidende formulering, vermeld in onze voorwaarden betreffende verkoop en levering, gelden de op de dag van levering actuele prijzen. Voor onze contractpartners gelden de genoemde prijzen als niet-bindende adviesprijzen. Vraag daarom bij één van onze vestigingen of contractpartners naar de meest actuele prijzen.

Op al onze producten en diensten zijn algemene (gebruiks)voorwaarden van toepassing.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, vallen alle op de websites van Mercedes-Benz genoemde merken onder de wettelijk beschermde handelsmerken van Mercedes-Benz. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnamen, benaming van diensten, evenals voor alle logo's en emblemen van Mercedes-Benz.

Licentierechten

Mercedes-Benz Nederland B.V. wil u een innovatieve en informatieve website bieden. Wij hopen daarom dat u - net als wij - plezier beleeft aan de door ons gemaakte creatieve vormgeving. Wij vragen echter begrip voor het feit dat Mercedes-Benz Group en Mercedes-Benz Nederland B.V. haar intellectueel eigendom, waaronder octrooien, handelsmerken en auteursrechten, wil en moet beschermen. Aan de websites kan geen enkel licentierecht op het intellectueel eigendom van Mercedes-Benz Group en/of Mercedes-Benz Nederland B.V. worden ontleend.

Waarschuwing betreffende uitspraken met een toekomstgericht karakter

Deze websites bevatten toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van Mercedes-Benz Group en/of Mercedes-Benz Nederland B.V. Woorden zoals (....) 'anticiperen', 'aannemen', 'geloven', 'inschatten', 'verwachten', 'beogen', 'wellicht', 'kunnen/zouden kunnen', 'plannen', 'voorspellen', 'zouden' en soortgelijke uitdrukkingen, geven deze toekomstgerichte uitspraken weer. Dergelijke uitspraken zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Enkele voorbeelden daarvan zijn een ongunstige ontwikkeling van wereldwijde economische omstandigheden, in het bijzonder een daling van de vraag in onze belangrijkste markten; een verslechtering van de schuldencrisis in de landen behorende tot de Eurozone; een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden via kredietmarkten en financiële markten; gebeurtenissen van overmacht (waaronder natuurrampen, epidemieën, terroristische activiteiten, politieke onrust, industriële ongevallen en de gevolgen daarvan op onze verkoop, inkoop, productie of activiteiten op het gebied van financiële dienstverlening); schommelingen in de wisselkoersen; een verschuiving in de voorkeur van de consument naar kleinere voertuigen met een lagere winstmarge of een mogelijk achterblijven van acceptatie van onze producten of diensten (waardoor ons vermogen om prijzen te realiseren en onze productiecapaciteit adequaat te benutten wordt beperkt); stijgingen van de prijzen van brandstoffen of grondstoffen; productieonderbreking als gevolg van materiaaltekorten, stakingen of insolventie van leveranciers; een daling van wederverkoopprijzen van tweedehands auto's; de effectieve invoering van maatregelen voor kostenverlaging en optimalisering van de efficiency; de zakelijke vooruitzichten van ondernemingen waarin we een aanmerkelijk belang houden; de succesvolle invoering van strategische samenwerkingen en joint ventures; wijzigingen in wet- en regelgeving en overheidsrichtlijnen (in het bijzonder die met betrekking tot de uitstoot van voertuigen, brandstofverbruik en veiligheid); de resultaten van lopende onderzoeken van autoriteiten en de uitkomsten van lopende of dreigende toekomstige juridische procedures, waarvan we er enkele beschrijven onder de titel 'Risicobeoordeling' in het meest recente jaarverslag van Mercedes-Benz Group. Indien onzekerheidsfactoren of risico’s werkelijkheid worden of indien de aannames die aan een uitspraak met een toekomstig karakter ten grondslag liggen onjuist blijken, dan kunnen de feitelijke resultaten aanzienlijk afwijken van hetgeen we met dergelijke uitspraken tot uitdrukking hebben willen brengen of impliceren. Wij zijn niet voornemens deze toekomstgerichte uitspraken te actualiseren en nemen daartoe geen enkele verplichting op ons, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij (waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers) hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit direct of indirect gebruik van, of de onmogelijkheid om gebruik te maken van, deze website of van informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld. Meer in het bijzonder zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit (i) handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie, (ii) onmogelijkheid om de website te gebruiken, en (iii) het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet-actueel is.

De informatie en vermeldingen op deze websites houden geen uitdrukkelijke of stilzwijgende toezegging of garantie in. Ze vormen in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de juistheid, actualiteit of volledigheid van de website, de kwaliteit, (...), de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel of het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet-inbreukmaken op octrooien van derden of andere rechten van intellectuele eigendom.

Op onze websites treft u ook links aan naar andere websites. Wij willen u erop wijzen dat wij deze websites niet monitoren en geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. Wij bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie die daar wordt aangeboden. Daarom distantiëren wij ons hierbij van al het inhoudelijke materiaal op deze externe websites en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de werking, de functionaliteit of de inhoud van websites of media van derden. Deze verklaring is van toepassing op alle op onze website voorkomende verwijzingen (zoals hyperlinks, buttons)(...) naar externe websites, evenals de inhoud ervan.

Informatie over beslechting online geschillen

De Europese Commissie heeft een internetplatform ingericht voor het online beslechten van geschillen, het zogenaamde OS-platform. Dit OS-platform fungeert als portaal voor de buitengerechtelijk beslechting van geschillen betreffende contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online afgesloten koopovereenkomsten. U kunt het OS-platform bereiken via de volgende link: > http://ec.europa.eu/consumers/odr

Opmerking overeenkomstig de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten

Mercedes-Benz Nederland B.V. neemt niet deel aan enige geschillenregelingsprocedure voor consumenten bij een instantie tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting in de zin van artikel 1 van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten en is hiertoe ook niet verplicht.

Vragen over uw online bestelling?

U kunt ons van maandag t/m vrijdag, van 8:00 - 20:00 uur, bereiken via telefoonnummer: 00800 9 777 77 77.