Privacyverklaring


Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. (“MBCNL” / “Wij”)
Ravenswade 4
3439 LD Nieuwegein
Nederland
Telefoon*: 00800 - 9 777 77 77
E-mail: me-connect.nld@cac.mercedes-benz.com
* Gratis via vaste telefoon, kosten bij gebruik van mobiele telefoon kunnen variëren

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming:

Mercedes-Benz Group AG
Verantwoordelijk binnen het concern voor privacy is:
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Duitsland
E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

Gebieden:


 

 


Informatie over gegevensbescherming ten behoeve van de Mercedes me Store website


Naar boven

 

1. Gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze websites en uw interesse in onze producten en diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. In deze informatie over gegevensbescherming leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij met deze gegevens doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond dit gebeurt, en welke rechten en aanspraken dit voor u met zich meebrengt. Wij verwijzen verderop naar de Mercedes-Benz Group Data Protection Policy.

> Mercedes-Benz Group Data Protection Policy (pdf)

Onze informatie over gegevensbescherming voor het gebruik van onze websites en het gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz Group AG zijn niet van toepassing op uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via links op onze websites kunt bereiken. Raadpleeg de websites van deze aanbieders voor informatie over de betreffende regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

2. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

 1. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij specifieke informatie op over de browser en het besturingssysteem die u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website heeft kunnen openen of een foutmelding heeft ontvangen), het gebruik van websitefuncties, eventuele door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites opent, de namen van door u opgehaalde bestanden, de overgedragen gegevenshoeveelheid, de website van waaruit u onze websites heeft bezocht en de website die u na uw bezoek aan onze website bezoekt, hetzij door te klikken op links op onze websites, hetzij door rechtstreeks een domein in te voeren in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van de browser die u heeft gebruikt om onze websites te openen. Om veiligheidsredenen, met name om aanvallen op onze websites of frauduleus gedrag te voorkomen en op te sporen, bewaren wij gedurende een periode van zeven dagen ook uw IP-adres en de naam van uw internetprovider.
 2. Wij slaan andere persoonsgegevens alleen op als u ons deze gegevens verstrekt in verband met onder meer een registratieproces, een contactformulier, een chat, een enquête, een prijsvraag of de uitvoering van een overeenkomst, en dan alleen voor zover dit is toegestaan door de toestemming die u heeft gegeven of door de toepasselijke wettelijke bepalingen (zie paragraaf 7).
 3. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Bepaalde functies van onze websites kunnen echter afhankelijk zijn van het verstrekken van persoonsgegevens. Indien u in dergelijke gevallen geen persoonsgegevens verstrekt, kunnen de functies beperkt of niet beschikbaar zijn.

 

3. Gebruiksdoeleinden

 1. Wij gebruiken de persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites worden verzameld om het gebruik van de websites voor u zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten.
 2. Wanneer u ons aanvullende persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld in verband met een registratieproces, een chat, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de uitvoering van een overeenkomst, gebruiken wij deze gegevens voor de genoemde doeleinden, voor klantenbeheer en - zo nodig - voor de afhandeling van zakelijke transacties en de afwikkeling van de desbetreffende rekeningen, in alle gevallen voor zover dit noodzakelijk is.
 3. Voor verdere doeleinden (zoals de weergave van gepersonaliseerde content of reclame op basis van uw gebruiksgedrag) gebruiken wij en eventuele derde partijen uw gegevens, voor zover u in het kader van ons Consent Management System uw goedkeuring (=toestemming) verleent. Meer informatie en keuzemogelijkheden vindt u hier:
  >Consent Management
 4. Bovendien gebruiken we persoonsgegevens voor zover we daartoe juridisch verplicht zijn (deze worden bijvoorbeeld opgeslagen om aan wettelijke bewaartermijnen te voldoen en verstrekt aan instanties als we hiertoe juridisch verplicht zijn, bijvoorbeeld aan strafvervolgingsinstanties).

 

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; social plug-ins; gebruik van dienstverleners

 1. Onze websites kunnen ook aanbiedingen van derden bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, geven wij de benodigde hoeveelheid gegevens door aan de aanbiedende partij (bijv. de informatie dat u op onze website deze aanbieding heeft gevonden en alle andere informatie die u hiervoor reeds op onze websites heeft verstrekt).
 2. Waar wij op onze websites gebruikmaken van zogeheten "social plug-ins" van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, integreren wij deze als volgt:
  Wanneer u onze websites bezoekt, zijn de social plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens worden doorgegeven aan de beheerders van deze netwerken. Indien u van een van de netwerken gebruik wilt maken, kunt u op de betreffende social plug-in klikken om een directe verbinding met de server van het betreffende netwerk tot stand te brengen.
  Als u een gebruikersaccount heeft bij het betreffende netwerk en u ingelogd bent op dit specifieke sociale netwerk op het moment dat u de social plug-in activeert, kan dit netwerk uw bezoek aan onze websites of aan uw gebruikersaccount toeschrijven. Indien u dit wilt voorkomen, dient u uit te loggen van het netwerk voordat u de social plug-in activeert. Een sociaal netwerk kan alleen een bezoek aan andere websites van Mercedes-Benz toeschrijven als u daar ook een beschikbare social plug-in heeft geactiveerd.
  Als u een social plug-in activeert, stuurt het netwerk de daarop beschikbare gegevens direct door naar uw browser, die ze in onze websites integreert. Hierbij kunnen er ook gegevensoverdrachten plaatsvinden die door het bijbehorende sociale netwerk worden geïnitieerd en gecontroleerd. Op uw verbinding met een sociaal netwerk, de gegevensoverdracht die plaatsvindt tussen het netwerk en uw systeem, en uw interacties op dit platform zijn uitsluitend de bepalingen inzake gegevensbescherming van het betreffende netwerk van toepassing.
  De social plug-in blijft actief totdat u deze deactiveert of uw cookies verwijdert (zie paragraaf 5d).
 3. Wanneer u op een link naar een aanbod klikt of een social plug-in activeert, is het mogelijk dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen die volgens de Europese Unie ("EU") geen "passend beschermingsniveau" garanderen dat overeenkomt met de EU-normen. Let hierop voordat u op een link klikt of een social plug-in activeert en daarmee een doorgifte van uw gegevens in gang zet.
 4. Voor de werking, optimalisatie en beveiliging van onze websites maken wij ook gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, marketingbureaus). Wij geven alleen persoonsgegevens door aan deze dienstverleners indien dit nodig is voor het ter beschikking stellen en gebruiken van de websites en hun functionaliteiten, voor het nastreven van legitieme belangen of voor zover u daarmee heeft ingestemd (zie paragraaf 7). Meer informatie over de ontvangers vindt u in ons Content Management System.
  >Consent Management

 

5. Cookies

 1. Bij uw bezoek aan onze websites kunnen cookies worden gebruikt. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en soortgelijke softwaretools zoals Web/DOM Storage of Local Shared Objects (zogenaamde "flash-cookies"), die wij gezamelijk "cookies" noemen.
 2. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens het bezoek aan een website op uw desktopcomputer, notebook of mobiele apparaat worden opgeslagen. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen het apparaat en de websites al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft, u bepaalde functies aanbieden (bijv. online-shop, voertuigconfigurator) of uw interesses herkennen op basis van uw online-gebruik. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

  Of er cookies worden gebruikt en welke dit zijn wanneer u onze websites bezoekt, is afhankelijk van welke domeinen en functies van onze websites u gebruikt en of u akkoord gaat met het gebruik van cookies die technisch gezien niet noodzakelijk zijn in ons Consent Managementsysteem. Meer informatie en beslissingsmogelijkheden ontvangt u hier:
  >Consent Management

 3. Het gebruik van cookies is tevens afhankelijk van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijvoorbeeld Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De meeste webbrowsers zijn zodanig ingesteld dat ze bepaalde soorten cookies automatisch accepteren, deze instelling kunt u echter meestal wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Web/DOM-Storage en Local Shared Objects kunt u afzonderlijk verwijderen. Hoe dat precies in zijn werk gaat op de door u gebruikte browser of toestel, komt u in de handleiding fabrikant te weten.

 4. De toestemming (= goedkeuring) voor en de afwijzing of verwijdering van cookies zijn gebonden aan het gebruikte apparaat en tevens aan de gebruikte webbrowser. Als u gebruikmaakt van meerdere apparaten of webbrowsers, kunt u per geval uw beslissingen en instellingen afzonderlijk aanpassen.
 5. Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken of deze verwijdert, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

 

6. Beveiliging

Wij passen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens waarover wij controle hebben te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

 

7. Rechtsgrond voor verwerking

 1. Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, vormt dit de rechtsgrond voor deze verwerking (artikel 6, lid 1, onder a), AVG/GDPR).
 2. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens voor het aangaan of nakomen van een overeenkomst met u is artikel 6, lid 1, onder b), AVG/GDPR.
 3. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld met betrekking tot het bewaren van gegevens), zijn wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), AVG/GDPR daartoe bevoegd.
 4. Wij verwerken ook persoonsgegevens voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en de gerechtvaardigde belangen van derden overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG/GDPR. Het operationeel houden van onze IT-systemen, de (direct) marketing van onze eigen producten en diensten en die van derden, en de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke contacten vormen dergelijke gerechtvaardigde belangen. Bij de afweging van de belangen wordt in alle gevallen met name rekening gehouden met het soort persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de omstandigheden van de verwerking en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

8. Het wissen van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van uw internetprovider worden gewist nadat deze om veiligheidsredenen gedurende zeven dagen zijn opgeslagen. Voor het overige worden uw persoonsgegevens gewist zodra de reden waarom wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt niet meer van toepassing is. Opslag gaat alleen door na deze periode wanneer dit wordt vereist door de wetten, verordeningen of andere wettelijke bepalingen die in de EU op ons van toepassing zijn of overeenkomstig wettelijke bepalingen in derde landen, op voorwaarde dat er in de betrokken derde landen een passend beschermingsniveau wordt geboden. Wanneer verwijdering in een afzonderlijk geval niet mogelijk is, worden de betreffende persoonsgegevens gemarkeerd met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

9. Rechten van betrokkenen

 1. Als persoon van wie gegevens worden verwerkt, heeft u recht op informatie (artikel 15 AVG), correctie (artikel 16 AVG/GDPR), gegevenswissing (artikel 17 AVG/GDPR), beperking van de verwerking (artikel 18 AVG/GDPR) en overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG/GDPR).
 2. Indien u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft gegeven, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot het moment van intrekken. De verdere verwerking van deze gegevens op een andere rechtsgrond, bijvoorbeeld om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (zie paragraaf "Rechtsgrond voor verwerking"), blijft eveneens onaangetast.

 3. Recht van bezwaar
  U heeft te allen tijde het recht om vanwege een buitengewone situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) AVG/GDPR (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder f) AVG/GDPR (gegevensverwerking op basis van belangenafweging). Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen blijven verwerken wanneer wij verplichte, gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking ertoe dient om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen dan wel te verdedigen. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken voor het uitvoeren van direct marketing op basis van een belangenafweging, heeft u ook het recht om te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken.

 4. Stuur uw claims of verklaringen indien mogelijk naar het volgende contactadres: me-connect.nld@cac.mercedes-benz.com
 5. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op wettelijke bepalingen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG/GDPR).

 

10. Nieuwsbrief

Indien u zich abonneert op een nieuwsbrief die op onze website wordt aangeboden, worden de gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief opgeeft uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief, tenzij u toestemming geeft voor een verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen via de optie afmelden in de nieuwsbrief.

 

11. Centrale Registratie Service van Mercedes-Benz Group AG

“Met de Centrale Registratie Service/dienst van Mercedes-Benz Group AG kunt u zich aanmelden voor elke website en applicatie van de Mercedes-Benz Group en haar merken die op de dienst zijn aangesloten. De toepasselijke gebruiksvoorwaarden bevatten specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming. Die gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de registratiepagina's van aangesloten websites en applicaties. ”

 

12. Overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

 1. Bij gebruik van serviceproviders (zie paragraaf 4. d.),) en de verstrekking van gegevens met uw instemming aan derden (zie paragraaf 3.c), kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) en daar verwerkt, met name in de VS en India.
 2. De volgende landen worden door de EU beschouwd als landen met een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-normen (zogeheten adequaatheidsbesluit): Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer-eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay. Met ontvangers in andere landen maken we afspraken over de toepassing van EU-modelcontractbepalingen, van bindewnde ondernemingsregelingen of andere toelaatbare mechanismen om volgens de wettelijke eisen een "adequaat beschermingsniveau" te creëren. Informatie hierover stellen wij u graag via de in bovenstaande lid 9.d. genoemde contactgegevens ter beschikking.

 

Laatstelijk herzien: november 2020

 

 


Informatie over gegevensbescherming ten behoeve van de aankoop van Mercedes me connect-services en on-demand uitrusting die in rekening worden gebracht


Naar boven

 

Informatie over verwerking van persoonsgegevens

 1. Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. zal de gegevens van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke verwerken ten behoeve van en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst. In dit verband geeft Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. klantgegevens door aan Mercedes-Benz AG voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de koopovereenkomst.
 2. Bovendien kan Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. de persoonsgegevens van de Klant die zij in het kader van het aanbieden van de koopovereenkomst ontvangt, verwerken voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. (instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen), voor de bescherming van de gegevens en/of informatieverwerkingssystemen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen, en kan zij deze gegevens aan derden (met name overheidsinstanties) verstrekken voor zover dit nodig is voor het onderzoek naar eventuele overtredingen van de algemene voorwaarden, misbruik van diensten of pogingen tot het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot informatieverwerkingssystemen of tot gegevens van andere klanten.
 3. De gegevens van de Klant worden opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie en vervolgens bewaard in overeenstemming met de wettelijke commerciële vereisten en wettelijke administratievereisten ten behoeve van de belastingdienst. De gegevens worden dan gewist, tenzij verdere opslag noodzakelijk is voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. (in het bijzonder voor het instellen, uitoefenen en onderbouwen van rechtsvorderingen).
 4. Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. heeft technische dienstverleners en betalingsdienstaanbieders aangesteld voor het afhandelen en beheren van het betalingsverkeer. Deze bedrijven zijn gevestigd in de Europese Unie en hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren. Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. heeft met deze dienstverleners contracten gesloten die bepalingen bevatten over de omgang met en bescherming van persoonsgegevens.
  Indien u een elektronische betaling wenst te verrichten voor de aankoop van producten of diensten op deze website, dienen de overeenkomstige betalingstransactiegegevens (zoals bankrekeningnummer of creditcardnummer, naam van de kaarthouder, geldigheidsduur van de kaart, bedrag en tijdstip van betaling) aan deze dienstverleners door te worden gegeven om de aankooptransactie te kunnen afsluiten (rechtsgrond overeenkomstig de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG): artikel 6, lid 1, onder b)).
 5. Om uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld creditcardgegevens) beschikbaar te houden voor toekomstige betalingen via de websites die gekoppeld zijn aan de Mercedes me Portal, worden deze op uw verzoek door Mercedes pay GmbH opgeslagen en verwerkt.
  Deze dienst kan worden gedeactiveerd of opgeslagen gegevens kunnen te allen tijde worden beheerd onder "Mijn gegevens" op de Mercedes me Portal van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.
  Meer informatie over de gegevensverwerking door Mercedes pay GmbH vindt u onder de volgende link:
  > Data privacy statement van Mercedes pay
 6. Voor zover Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. de persoonsgegevens van de Klant verwerkt, is de Klant gerechtigd:
  • informatie over de door Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. verwerkte persoonsgegevens op te vragen (recht op informatie);
  • om correctie van onjuiste gegevens en - met inachtneming van de doelen van de verwerking - aanvulling van onvolledige gegevens te verlangen (recht op correctie);
  • de wissing van gegevens om legitieme redenen te eisen (recht op wissing);
  • te verzoeken om beperkte verwerking van uw gegevens, voor zover aan de wettelijke randvoorwaarden is voldaan (recht op inperking van de verwerking);
  • de door de Klant verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen indien aan de wettelijke randvoorwaarden hiervoor is voldaan, alsmede deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te zenden of, voor zover dit technisch kan worden gerealiseerd, door Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. te laten doorgeven (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

 7. Bovendien heeft de Klant het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die wordt uitgevoerd ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V., om redenen die verband houden met de persoonlijke situatie van de Klant in overeenstemming met de wettelijke voorschriften (recht van bezwaar).

 8. Om deze rechten uit te oefenen, kan de Klant contact opnemen met Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. via de onderstaande contactgegevens. Tevens heeft de Klant het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
  Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.
  T.a.v. Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V. (CAC)
  Postbus 1456,
  6201 BL Maastricht
  Nederland
  Telefoon*: 00800 - 9 777 77 77
  E-mail: me-connect.nld@cac.mercedes-benz.com
  * Gratis via vaste telefoon, kosten bij gebruik van mobiele telefoon kunnen variëren

 

Laatstelijk herzien: juli 2020

 

 


Informatie over gegevensbescherming ten behoeve van de aankoop en het gebruik van Mercedes me connect-services en on-demand uitrusting in het MBUX-multimediasysteem die in rekening worden gebracht


Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing bij aankoop van Mercedes me connect-services en on-demand uitrusting in het MBUX-multimediasysteem die in rekening worden gebracht.

Naar boven

 

Informatie over verwerking van persoonsgegevens

In deze informatie over gegevensbescherming van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V wordt informatie gegeven over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u de "Store in the Vehicle" bezoekt, de rechtsgrond waarop dit gebeurt en welke rechten en claims daaraan verbonden zijn. Deze informatie over gegevensbescherming is uitsluitend van toepassing op deze "Store in the Vehicle".

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
  Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG:
  Mercedes-Benz Cars Nederland B.V., Ravenswade 4, 3439 LD, Nieuwegein, Nederland, email: me-connect.nld@cac.mercedes-benz.com

  Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming bij Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.:
  Verantwoordelijke voor gegevensbescherming, Mercedes-Benz Group AG, HPC E600, D-70546 Stuttgart, Duitsland, e-mail: data.protection@mercedes-benz.com

 2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij een bezoek aan de Store
  Bij een bezoek aan de "Store in the Vehicle" worden persoonsgegevens zoals uw Mercedes me-gebruikersnaam en het voertuigidentificatienummer van uw voertuig verwerkt en opgeslagen voor het presenteren van het beschikbare productassortiment. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

  Om de presentatie van het productassortiment mogelijk te maken en het bestelproces te vergemakkelijken, geeft Mercedes-Benz AG binnen de Mercedes me connect-omgeving klantgegevens door aan Mercedes-Benz Cars Nederland B.V De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

  Uw persoonsgegevens worden gewist zodra het doel waarvoor Mercedes-Benz Cars Nederland B.V de gegevens heeft verzameld en verwerkt niet meer van toepassing is.Na deze periode worden de gegevens alleen nog opgeslagen indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wetten, richtlijnen of andere regelgeving van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie die op ons van toepassing zijn.

 3. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens in verband met een bestelling
  Mercedes-Benz Cars Nederland B.V verwerkt de gegevens van de Klant ten behoeve van en voor zover noodzakelijk voor het bestelproces en de uitvoering van de koopovereenkomst. Hiervoor worden de klantgegevens aan Mercedes-Benz AG doorgegeven ten behoeve van de contractuele uitvoering. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

  Bovendien kan Mercedes-Benz Cars Nederland B.V de persoonsgegevens van de Klant die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangt, verwerken voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V (instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen), voor de bescherming van de gegevens en/of informatieverwerkingssystemen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen, en kan zij deze gegevens aan derden (met name overheidsinstanties) verstrekken voor zover dit nodig is voor het onderzoek naar eventuele overtredingen van de algemene voorwaarden, misbruik van Diensten of pogingen tot ongeoorloofde toegang tot informatieverwerkingssystemen of tot gegevens van andere klanten. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, li 1, onder c), en/of onder f), AVG.

  De gegevens van de Klant worden opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie en vervolgens bewaard in overeenstemming met de wettelijke commerciële vereisten en wettelijke administratievereisten ten behoeve van de belastingdienst. De gegevens worden dan gewist, tenzij verdere opslag noodzakelijk is voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V (in het bijzonder voor het instellen, uitoefenen en onderbouwen van rechtsvorderingen).

 4. Beveiliging
  Mercedes-Benz Cars Nederland B.V zet technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in om de door u verstrekte en door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. De veiligheidsmaatregelen worden door Mercedes-Benz Cars Nederland B.V voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

 5. Rechten van betrokkenen
  Voor zover Mercedes-Benz Cars Nederland B.V de persoonsgegevens van de Klant verwerkt, heeft de betrokkene overeenkomstig de wettelijke bepalingen de volgende rechten:
  • informatie over de door Mercedes-Benz Cars Nederland B.V verwerkte persoonsgegevens op te vragen (recht op informatie);
  • om correctie van onjuiste gegevens en - met inachtneming van de doelen van de verwerking - aanvulling van onvolledige gegevens te verlangen (recht op correctie);
  • de wissing van gegevens om legitieme redenen te eisen (recht op wissing);
  • te verzoeken om beperkte verwerking van uw gegevens, voor zover aan de wettelijke randvoorwaarden is voldaan (recht op inperking van de verwerking);
  • de door de betrokkene verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen indien aan de wettelijke randvoorwaarden hiervoor is voldaan, alsmede deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te zenden of, voor zover dit technisch kan worden gerealiseerd, door Mercedes-Benz Cars Nederland B.V te laten doorgeven (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

 6. Recht van bezwaar
  Bovendien heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die wordt uitgevoerd ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V om redenen die verband houden met de persoonlijke situatie van de Klant in overeenstemming met de wettelijke voorschriften (recht van bezwaar).Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclame, heeft u ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking, zonder dat u daarvoor aparte redenen hoeft op te geven.

  Om deze rechten uit te oefenen, kan de Klant contact opnemen met Mercedes-Benz Cars Nederland B.V via de onderstaande contactgegevens. Tevens heeft de Klant het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
  Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.
  T.a.v. Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V. (CAC)
  Postbus 1456,
  6201 BL Maastricht
  Nederland
  Telefoon*: 00800 - 9 777 77 77
  E-mail: me-connect.nld@cac.mercedes-benz.com
  * Gratis via vaste telefoon, kosten bij gebruik van mobiele telefoon kunnen variëren

 

Laatstelijk herzien: Juli 2020