สิทธิ์ในการยกเลิก

> สิทธิ์ในการยกเลิกฉบับตีพิมพ์ (PDF)


วิธีการยกเลิก

สิทธิในการยกเลิกสัญญา

ท่านมีสิทธิในการยกเลิกสัญญาภายใน 7 วันโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุอันควร

ระยะเวลาในการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาจะสิ้นสุดลง 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการทำสัญญา

ในการดำเนินการเพื่อใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญา ท่านจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจในการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ของคุณอย่างชัดแจ้ง (เช่น ผ่านจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล) โดยแจ้งที่ (บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด c/o บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ศูนย์บริการลูกค้า Customer Contact Center (CCC) โทร : 1250, อีเมล: cs.tha@cac.mercedes-benz.com. โดยท่านอาจเลือกใช้แบบฟอร์มตัวอย่างการยกเลิกที่แนบมาได้

เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ท่านจะต้องส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง

ผลของการยกเลิกสัญญา

เมื่อท่านยกเลิกสัญญาฉบับนี้ เราจะคืนเงินที่ได้รับจากท่าน อันรวมถึงค่าขนส่ง (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเลือกใช้บริการขนส่งประเภทอื่นนอกเหนือจากการขนส่งมาตรฐานที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดที่ทางเราได้เลือกให้ท่าน) ในทันที หรืออย่างช้าสุดภายใน 15 วันนับแต่วันที่เราได้รับการแจ้งถึงการยกเลิกสัญญาของท่าน สำหรับการชำระเงินคืนนั้น เราจะใช้งานช่องทางการชำระเงินช่องทางเดิมที่ท่านใช้ในการทำธุรกรรมในครั้งแรก เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นกับท่านอย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้ ท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระเงินคืนนี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม


ตัวอย่างแบบฟอร์มการยกเลิกสัญญา

(หากคุณต้องการยกเลิกสัญญา โปรดกรอกและส่งแบบฟอร์มนี้กลับมาที่เรา):

  • เรียน
  • ข้าพเจ้าขอยกเลิกสัญญาที่ข้าพเจ้าทำไว้เกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ / การให้บริการดังต่อไปนี้
  • สร้างเมื่อวันที่ / ได้รับเมื่อวันที่
  • ชื่อของผู้บริโภค
  • ที่อยู่ของผู้บริโภค
  • ลายมือชื่อของผู้บริโภค (เฉพาะเมื่อแจ้งทางกระดาษเท่านั้น)
  • วันที่