ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมาย

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิทั้งปวง บรรดาตัวอักษร รูปภาพ ภาพกราฟฟิก (graphic) ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ และไฟล์แอนิเมชั่น (animation) รวมทั้งการจัดกลุ่มของงานเหล่านี้ทั้งหมด จะอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ งานเหล่านี้ไม่อาจจะได้รับการทำสำเนา ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการจำหน่ายต่อ หรือการดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ๆ หน้าเว็บ (webpage) บางหน้าของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมเอาเนื้อหาซึ่งอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบุคลอื่นที่ได้จัดทำเนื้อหาดังกล่าวไว้แล้วด้วย

สินค้าและราคา

สินค้าและบริการบางอย่างอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เวลาที่หน้าเพจแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุด ข้อมูล รูปภาพ และภาพประกอบของสินค้าและบริการบางอย่างที่อยู่ในไซต์อินเตอร์เน็ท (Internet site) นี้อาจจะได้รับการจัดเตรียมไว้เพื่อใช้เป็นการทั่วไปบนไซต์อินเตอร์เน็ทของ Mercedes-Benz Group ที่จัดเก็บไว้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ข้อมูล สินค้า และ/หรือบริการบางอย่างอาจจะมีจำหน่ายเฉพาะในบางประเทศ หรืออาจจะมีจำหน่ายโดยมีข้อมูลจำเพาะหรือรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างออกไปเพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดท้องถิ่นหรือระเบียบควบคุมในบางประเทศ

หากท่านสนใจสินค้าหรือบริการใดที่แสดงบนไซต์อินเตอร์เน็ท และไม่แน่ใจเรื่องความพร้อมในการจำหน่ายหรือข้อมูลจำเพาะของสินค้าหรือบริการดังกล่าวในท้องที่ของท่านแล้ว ท่านอาจจะติดต่อกับบริษัท Mercedes-Benz Group AG และ/หรือบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และหรือความพร้อมในการจำหน่ายในท้องที่ของท่านได้

ราคาทั้งหมดที่ได้ระบุไว้เป็นราคาขายปลีกแนะนำ ราคาจะเป็นปัจจุบันในขณะที่ทำการเผยแพร่ราคา และอาจจะได้รับเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม TUV และปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

เครื่องหมายการค้า

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ชื่อทางการค้าทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บเพจต่าง ๆ นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของ Mercedes-Benz Group ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย กล่าวโดยเฉพาะ ความคุ้มครองนี้นำมาใช้กับชื่อรุ่น รวมทั้งตรา (logo) และสัญลักษณ์ของบริษัท

สิทธิในการใช้

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้พยายามที่จะนำเสนอเว็บไซต์ที่สร้างสรรค์และให้ความรู้แก่ท่าน และพวกเราหวังว่าท่านจะมีความใส่ใจเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ของพวกเราเช่นที่พวกเรามี อย่างไรก็ตาม โปรดรับทราบว่าบริษัท Mercedes-Benz Group AG และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน อันรวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ อีกทั้งเว็บเพจเหล่านี้ไม่สามารถจะตีความว่าเป็นการให้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของ Mercedes-Benz Group และหรือบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อความคาดการณ์

เว็บเพจเหล่านี้มีข้อความคาดการณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของพวกเราต่อเหตุการณ์ในอนาคต คำว่า “คาดเดา” “สันนิษฐาน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “มุ่งหวัง” “อาจจะ” “แผนการ” “โครงการ” “ควรจะ” รวมทั้งถ้อยคำในลักษณะเดียวกันนั้น ได้นำมาใช้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นข้อความคาดการณ์ ข้อความเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย อันรวมถึงพัฒนาการในเชิงลบของสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของอุปสงค์ในตลาดที่สำคัญที่สุดของพวกเรา วิกฤติหนี้ของรัฐบาลในประเทศไทยที่เลวร้ายลง การถดถอยของความเป็นไปได้ในการหาแหล่งเงินทุนจากตลาดสินเชื่อและตลาดการเงิน กรณีเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ การกระทำของผู้ก่อการร้าย ความวุ่นวายทางการเมือง อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม รวมทั้งผลกระทบของเหตุเหล่านี้ที่มีต่อกิจกรรมการขาย การจัดซื้อ การผลิต หรือบริการด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในรถยนต์ที่มีขนาดเล็กและทำกำไรได้น้อยกว่า หรือการลดลงที่เป็นไปได้ในการรับมอบสินค้าหรือบริการของพวกเรา อันเป็นการจำกัดความสามารถของพวกเราในการทำราคาที่ตั้งเป้าไว้ ตลอดจนการใช้กำลังการผลิตของพวกเรา การขึ้นราคาของเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบ ความชะงักงันของการผลิตเนื่องจากการขาดแคลนวัสดุ การนัดหยุดงาน หรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้จัดหาสินค้า การลดลงของราคาขายต่อของรถยนต์ใช้แล้ว การใช้มาตรการอย่างมีประสิทธิผลในการลดค่าใช้จ่ายและการใช้ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความรุ่งเรืองทางธุรกิจของบริษัทที่พวกเรามีผลประโยชน์ในลักษณะของความเป็นเจ้าของอย่างมีนัยสำคัญ ความสำเร็จของการดำเนินงานร่วมกันและการร่วมลงทุนในเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับระบบส่งกำลังของรถยนต์ เศรษฐกิจและความปลอดภัยด้านพลังงาน การตัดสินใจในการสอบสวนของทางราชการที่ค้างอยู่และการยุติของการดำเนินคดีที่ค้างอยู่หรือที่กำลังจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ซึ่งบางอย่างได้ระบุไว้ในหัวข้อ “รายงานความเสี่ยง” ในรายงานประจำปีของ Mercedes-Benz Group ฉบับล่าสุดแล้ว หากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนใด ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจริง หรือการสันนิษฐานที่อ้างอิงมาจากข้อความคาดการณ์ใด ๆ ของพวกเราได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้องแล้ว ผลลัพธ์ที่แท้จริงของพวกเราอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่พวกเราได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งหรือหมายโดยนัยไว้ด้วยข้อความดังกล่าว พวกเราไม่มีเจตนาหรือไม่ได้ยอมรับภาระหน้าที่ใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์เหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน ข้อความคาดการณ์ใด ๆ ถ่ายทอดให้เห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ณ วันที่ระบุข้อความนั้นเท่านั้น

ความรับผิด

ข้อมูลที่ได้ให้ไว้และข้อความที่ได้ระบุไว้ในหน้าเพจเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดการรับประกันหรือรับรองใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย กล่าวโดยฉพาะ ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่คำมั่นหรือคำรับรองโดยปริยายเกี่ยวกับคุณภาพ การจำหน่ายได้ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ หรือการไม่ละเมิดกฎหมายและสิทธิบัตร หน้าเว็บเพจของพวกเรามีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วย พวกเราอยากจะชี้ให้เห็นว่าพวกเราไม่มีอิทธิพลต่อการออกแบบและเนื้อหาสาระของไซต์ทีเชื่อมโยงไปนั้น ดังนั้น พวกเราจะไม่ขอรับผิดใด ๆ ต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น อีกทั้งพวกเราไม่ได้รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน พวกเราขอยืนยัน ณ ที่นี้ว่าจะยุ่งเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทั้งปวงของไซต์ต่าง ๆ ดังกล่าวให้น้อยที่สุด ข้อความนี้ให้นำมาใช้กับลิงค์ทั้งปวงที่เชื่อมโยงไปยังไซต์ภายนอกที่อยู่บนเว็บเพจของพวกเรา รวมทั้งเนื้อหาสาระบนไซต์ดังกล่าวด้วย